Zaznacz stronę

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Papierowy Raj

I | Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Osoba fizyczna prowadzą działalność gospodarczą – oznacza osobę prowadzącą działalność gospodarczą zawierającą ze sprzedawcą umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie ma ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego ;
 6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem papierowyraj.sklep.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 7. Towar – rzecz ruchoma prezentowana w Sklepie Internetowym;
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Papierowy Raj, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – w Sklepie;
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.);
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
 12. Papieroy Raj – Papierowy Raj z siedzibą w Tomicach przy ul. Floriańskiej 245, 34-100 Tomice, NIP: 551-264-28-10, REGON: 385 058 768,
 13. Cena – wyrażona w polskich złotych, tytułem wynagrodzenia brutto (tj. wraz z właściwym podatkiem) należnego względem Papierowy Raj w związku z przeniesieniem własności kupowanego Towaru na Klienta, zgodnie z Umową sprzedaży. Cena nie uwzględnia kosztów dostawy, chyba że dana oferta reguluje daną kwestię w sposób odrębny.

II | Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Sklep internetowy prowadzony jest przez Papierowy Raj
 5. Regulamin określa w szczególności:
 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.
 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Komputer z dostępem do internetu. Papierowy Raj zapewnia Klientowi poprawność działania Sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: FireFox wersja 65 lub nowsza, Opera wersja 19 lub nowsza, Chrome wersja 32 lub nowsza, Edge wersja 18 lub nowsza, IE wersja 11, Safari wersja 14 lub nowsza. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu internetowego, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu internetowego należy je wszystkie wyłączyć.
 2. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do internetu,
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Papierowy Raj zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu papierowyraj.sklep.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 5. Papierowy Raj jest zobowiązany świadczyć usługi i dostarczać Towary zgodnie z Umową sprzedaży.
 6. Papierowy Raj wyświetla Cenę w sposób jednoznaczny oraz niebudzący wątpliwości.
 7. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny obok informacji o obniżonej Cenie np. obniżonej na skutek wprowadzenia czasowych promocji w Sklepie internetowym, Papierowy Raj wyświetla najniższą ostatnią cenę Towaru dostępnego w Sklepie internetowym w ciągu ostatnich 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny.
 8. Papierowy Raj odpowiada względem Konsumenta oraz Osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą z tytułu zgodności Towaru z Umową sprzedaży na zasadach wynikających z Ustawy o prawach konsumenta, natomiast względem przedsiębiorców z tytułu wady Towaru na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa, a także na podstawie Regulaminu.

III | Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć Zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Papierowy Raj może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 • podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Papierowy Raj za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet lub godzące w dobre imię Papierowy Raj.
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet.
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Papierowego Raju,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

IV | Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, w każdym dniu kalendarzowym, z zastrzeżeniem okresów związanych z prowadzeniem prac mających na celu zapewnienie Klientowi prawidłowego dostępu do funkcjonalności Sklepu internetowego lub wystąpieniem przeszkód niezależnych od Papierowego Raju.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową papierowyraj.sklep.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych Towarów, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 7. Treści wskazywane lub przekazywane Klientowi przez Papierowy Raj w ramach lub w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego, w tym wiadomości e-mail dotyczące zaproponowanej Umowy sprzedaży, poczytuje się – o ile nic innego wyraźnie nie wynika z danego przekazu – nie za nie ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 8. Zawarcie Umowy sprzedaży z Klientem następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Papierowy Raj, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia Zamówienia
 9. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 11. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy sprzedaży w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: Zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od Umowy, niniejszego Regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od Umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania Regulaminu i wzorca odstąpienia od Umowy. Wcześniejsze Zamówienia pozostają do zapoznania w ramach konta, po zalogowaniu, w przypadku uprzedniej rejestracji.
 12. Papierowy Raj wykonuje czynności mające na celu zapewnienie dostępności towarów prezentowanych w Sklepie internetowym. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności w razie jednoczesnego złożenia Zamówienia na ten sam Towar przez wielu Klientów, może się zdarzyć, że dany Towar nie jest faktycznie dostępny. W takim przypadku Klient z uwagi na niemożliwość spełnienia świadczenia otrzyma informację o braku możliwości zrealizowania Zamówienia (na podstawie przepisów właściwych Kodeksu Cywilnego, w tym mogą mieć zastosowanie art. 493-495 Kodeksu Cywilnego).

V | Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich:
 • InPost
 • DHL

Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 1. Termin realizacji dostawy wynosi 2 dni i liczy się od dnia przyjęcia Zamówienia przez Papierowy Raj.

VI | Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia kwoty przed wysyłką Towaru (przelew tradycyjny lub płatność online: Autopay) w przypadku przedpłaty lub w momencie doręczenia przesyłki przez kuriera (gotówka) w przypadku przesyłki.
 3. Dostępne metody płatności:
 • przelew tradycyjny na numer konta: 88 1140 2004 0000 3802 7996 2115*
 • za pobraniem (gotówką przy odbiorze przesyłki od kuriera)
 • płatność w systemie Autopay – czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 • darmowa dostawa od 350 zł brutto*

*Nie dotyczy dostaw paletowych. Ceny wysyłki paletowej będą wyliczane indywidualnie.

Blik karty banki 485x115 bankpay 

VII | Prawo odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia niniejszego działu stosuje się odpowiednio do Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 2. Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta. Załącznik nr 1 stanowi informacja dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Termin odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania Towaru, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Konsument może złożyć:

1) na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;

lub

2) w innej formie zgodnej z Ustawą o prawach konsumenta.

 1. Papierowy Raj niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu Umowy sprzedaży i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, uważa się ją za niezawartą.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Papierowego Raju lub przekazać go osobie upoważnionej przez Papierowy Raj do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, sprzedaży, chyba że Papierowy Raj zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, co oznacza, że odsyła na własny koszt i ryzyko Towary stanowiące przedmiot Umowy sprzedaży, od której odstąpił.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru a będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. Papierowy Raj niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy czym jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Papierowy Raj, Papierowy Raj nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów – zgodnie z art. 33 Ustawy o prawach konsumenta.
 7. Jeżeli Papierowy Raj nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Papierowy Raj dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach przewidzianych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do następujących umów:
 • świadczenie usług, jeżeli Papierowy Raj wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Papierowy Raj utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;
 • w której Cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Papierowy Raj nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
 • w której przedmiotem Umowy sprzedaży jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem Umowy sprzedaży jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem Umowy sprzedaży są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VIII | Reklamacje dotyczące towarów


Dotyczy Klienta będącego Konsumentem oraz Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

 1. Postanowienia niniejszego działu stosuje się do Konsumentów oraz Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Papierowego Raju względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Towar nie jest zgodny z Umową sprzedaży, są określone w Ustawie o prawach konsumenta.
 3. W razie braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w Ustawie o prawach konsumenta. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na Konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II Kodeksu Cywilnego.
 4. Papierowy Raj nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 5. Towar jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Papierowy Raj najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Papierowy Raj zaakceptował.
 6. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi:
 • nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 • występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Papierowy raj, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Papierowy Raj wykaże, że:
  • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  • przed zawarciem Umowy sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży;
 • być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
 • być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Papierowy Raj udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy sprzedaży, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 1. Papierowy Raj nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową sprzedaży określonych w ust. 6 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 2. Papierowy Raj ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Papierowy Raj, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży.
 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 4. Papierowy Raj może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Papierowy Raj może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Papierowego Raju. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Papierowego Raju, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.
 5. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Papierowego Raju uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.
 6. Papierowy Raj dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Papierowy Raj został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową sprzedaży i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Papierowy Raj.
 7. Konsument udostępnia Papierowemu Rajowi Towar podlegający naprawie lub wymianie. Papierowy Raj odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.
 8. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 9. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia Ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, gdy:
  1. Papierowy Raj odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;
  2. Papierowy Raj nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta;
  3. brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży występuje nadal, mimo że Papierowy Raj próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;
  4. brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta;
  5. z oświadczenia Papierowego Raju lub okoliczności wyraźnie wynika, że Papierowy Raj nie doprowadzi Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 10. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży.
 11. Papierowy Raj zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu Ceny.
 12. Konsument nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest istotny.
 13. Jeżeli brak zgodności z Umową sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy sprzedaży Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową sprzedaży.
 14. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towary Papierowemu Rajowi na jego koszt. Papierowy Raj zwraca Konsumentowi Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 15. Papierowy Raj dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 16. Konsument może powstrzymać się z zapłatą Ceny do chwili wykonania przez Papierowy Raj obowiązków wynikających z art. 43d i art. 43e Ustawy o prawach konsumenta.
 17. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 18. Reklamacje można składać:

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem, a będącego przedsiębiorcą:

W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, ani Osobą prowadzącą działalność gospodarczą, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Papierowego Raju z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Papierowy Raj podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: biuro@papierowyraj.sklep.pl
 3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.
 4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

X. Ochrona Danych Osobowych

 1. Papierowy Raj przetwarza dane osobowe jako administrator danych osobowych.
 2. Papierowy Raj jako administrator danych osobowych, przetwarza w szczególności dane podane w związku z korzystaniem z funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym oraz zawarciem i wykonaniem Umowy sprzedaży.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia konta, korzystania z określonych usług, zawarcia Umowy sprzedaży oraz innych czynności wykonywanych w ramach Sklepu internetowego.
 4. Zasady ochrony danych osobowych oraz wykorzystywania plików testowych (tzw. Cookies) zostały opisane przez Papierowy Raj w polityce prywatności opublikowanej oraz dostępnej pod adresem: https://papierowyraj.sklep.pl/rodo/ 

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 • Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze ). Niniejszy punkt rozszerza się również na osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, zawierające ze sprzedawcą umowę sprzedaży na odległość, nie mającą dla niej charakteru zawodowego, a więc nie dotycząca branży w której się specjalizuje
 • Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze ). Niniejszy punkt rozszerza się również na osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, zawierające ze sprzedawcą umowę sprzedaży na odległość, nie mającą dla niej charakteru zawodowego, a więc nie dotycząca branży w której się specjalizuje
 • Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, zawierające ze sprzedawcą umowę sprzedaży na odległość, nie mającą dla niej charakteru zawodowego, a więc nie dotycząca branży w której się specjalizuje z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających lub związanych z wykonywaniem Umowy sprzedaży jest sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę firmy Papierowy Raj.
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 2. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w wersji obowiązującej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.

 

ZAŁĄCZNIK 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

ZAŁĄCZNIK 2. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy skopiować do edytora tekstu (Word), wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-Adresat [w tym miejscu Przedsiębiorca/Klient powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

-Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Numer zamówienia/zamówień

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Regulamin sklepu
Skip to content